Regulamin Strony Internetowej Fundacji UNAWEZA

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej unaweza.org (dalej: „Strona Internetowa”), czyli usługi świadczonej droga elektroniczną przez Administratora portalu, tj. Fundację UNAWEZA (dalej: „Fundacja”) z siedzibą w Warszawie (ul. Barszczewska 11/2; 01-654 Warszawa), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000800698, posiadająca NIP 5252799347; dane kontaktowe: e-mail: kontakt@unaweza.org. Ilekroć w dalszej treści Regulaminu użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu nadanym im w Polityce Prywatności; chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.

§ 2. Zakres świadczonych usług

Fundacja, za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy usługi Newslettera i Formularza Kontaktowego oraz umożliwia przekazanie darowizny na cele statutowe Fundacji lub wsparcie konkretnej osoby (projektu). Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usługi Newslettera oraz Formularza Kontaktowego zostały określone w Polityce Prywatności. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna.

§ 3. Przekazywanie darowizn i 1% podatku

Każda osoba, która chce wesprzeć działania Fundacji (Darczyńca) może przekazać darowiznę w dowolnej, wybranej przez siebie kwocie w złotówkach (PLN). euro (EUR) i dolary amerykańskie (USD). Darowizna może być jednorazowa lub cykliczna. Darowizna cykliczna oznacza zapłatę całej sumy przeznaczonej na miesięczną darowiznę z góry za cały rok lub zobowiązanie do dokonywania comiesięcznych wpłat. Wpłata darowizny nie wymaga rejestracji ani logowania. Na Stronie Internetowej dostępne są trzy możliwości przekazania darowizny: „WESPRZYJ” – darowizna jednorazowa lub cykliczna przeznaczona na cele statutowe Fundacji. Dokonanie wpłaty możliwe jest po podaniu imienia i nazwiska oraz zaakceptowaniu Regulaminu Strony Internetowej oraz Polityki Prywatności. Dodatkowo Darczyńca może podać swój adres e-mailowy lub zapisać się na subskrypcję usługi Newslettera (fakultatywnie); „BILET DO LEPSZEGO ŻYCIA” – darowizna jednorazowa lub cykliczna przeznaczona na wsparcie konkretnej osoby (osób). Dokonanie wpłaty możliwe jest po podaniu imienia i nazwiska oraz zaakceptowaniu Regulaminu Strony Internetowej oraz Polityki Prywatności. Po wpłaceniu darowizny oraz wyrażeniu zgody na członkostwo w Programie, Darczyńca staje się członkiem Programu, otrzymując tym samym „Bilet do lepszego życia”. Dodatkowo Darczyńca może podać swój adres e-mailowy lub zapisać się na subskrypcję usługi Newslettera (fakultatywnie). Wspierając Program „Bilet do lepszego życia”, Darczyńcy otrzymują przez okres wpłacanej darowizny informacje dotyczące osoby (projektu), na rzecz których darowizna była przeznaczona. Warunkiem otrzymywania ww. informacji jest podanie adresu e-mail. Fundacja oświadcza, że po zebraniu docelowej kwoty w ramach Programu „Bilet do lepszego życia”, możliwe jest przeznaczenie nadprogramowych środków na realizację celów statutowych Fundacji, w zależności od potrzeb konkretnej osoby (projektu); „ZOSTAŃ PRZYJACIELEM FUNDACJI” – darowizna miesięczna lub roczna (cykliczna) przeznaczona na cele statutowe Fundacji. Wpłacając przedmiotową darowiznę, Darczyńca – po wyrażeniu uprzedniej zgody i spełnieniu warunków, o których mowa w pkt a i b powyżej – dołącza do Programu „Zostań Przyjacielem Fundacji” otrzymując tym samym Paszport UNAWEZA (dalej również „Paszport”). Paszport UNAWEZA oraz status Przyjaciela Fundacji przyznawane są Darczyńcy lub osobie przez niego wskazanej, jeśli Darczyńca zdecydował się podarować osobie trzeciej Paszport w prezencie. Po dokonaniu darowizny, osoba trzecia otrzymuje mailowo wiadomość dot. przekazanego Paszportu i po wyrażeniu zgody na członkostwo w Programie, otrzymuje status Przyjaciela Fundacji oraz Paszport. Wyrażenie zgody na członkostwo w Programie jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania Paszportu i uzyskaniu statusu Przyjaciela Fundacji. W sytuacji przekazania Paszportu osobie trzeciej (o której mowa w pkt 4 c powyżej), Fundacja, jako administrator danych osobowych, uzyskuje dane osoby trzeciej od Darczyńcy, a więc niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO). Wraz z otrzymaniem wiadomości e-mailowej o przekazanym Paszporcie, osoba trzecia zostanie poproszona o potwierdzenie chęci uczestnictwa w Programie, poprzez kliknięcie w link autoryzujący. Jeśli osoba trzecia nie zgadza się na przetwarzanie przez Fundację jej danych i nie chce uczestniczyć w Programie, może żądać od Fundacji usunięcia tych danych z bazy. Zgłoszenie ww. żądania możliwe jest poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony link znajdujący się na końcu wiadomości. W takiej sytuacji, Paszport oraz status Przyjaciela Fundacji przyznawany jest Darczyńcy. Darczyńca może również przekazać darowiznę za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego (tj. nie poprzez Stronę Internetową). Dane Fundacji niezbędne do dokonania przelewu wraz z numerem konta znajdują się w zakładce „Kontakt”. W tytule przelewu należy wskazać: „Darowizna na cele statutowe Fundacji”. Podanie adresu mailowego w sytuacjach wpłaty darowizny poprzez Stronę Internetową umożliwi Fundacji wysłania potwierdzenia dokonanej darowizny oraz przesłania wiadomości z podziękowaniem za wsparcie działań Fundacji. Wsparcie działań Fundacji możliwe będzie również poprzez przekazanie 1% podatku, który przeznaczony zostanie na realizację celów statutowych Fundacji. Aby przekazać 1% podatku, należy w zeznaniu podatkowym podać nr KRS Fundacji, tj.: KRS 0000800698.

§ 4. Finansowanie działań Fundacji

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z: darowizn przekazanych przez Darczyńców (zarówno na cele statutowe jak i na wsparcie konkretnej osoby/projektu); 1% podatku przekazanego w rozliczeniach podatkowych; spadków oraz zapisów; subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, w tym w szczególności projektów międzynarodowych, grantów, programów wsparcia i pomocy; wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek; dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych. Dodatkowo, Fundacja może prowadzić również działalność gospodarczą, m.in. za pośrednictwem sklepu internetowego. Środki uzyskane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe Fundacji oraz jej utrzymanie.

§ 5. Wymagania techniczne

Korzystanie ze Strony Internetowej uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik. Minimalne wymagania techniczne, o których mowa w pkt 1 powyżej, to: dostęp do sieci Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów HTML oraz akceptująca pliki cookies, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej. Dodatkowo, Użytkownik lub Darczyńca chcący skorzystać z usług obejmujących otrzymywanie wiadomości e-mail (Formularz Kontaktowy, Newsletter, członkostwo w Programie, otrzymanie podziękowania wpłaconej darowizny), powinien posiadać poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

§ 6. Postanowienia końcowe

Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, w tym wprowadzania niezbędnych aktualizacji. Niezależnie jednak od powyższego, Fundacja oświadcza, że wypadku awarii – bez względu na jej przyczynę – istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na Stronę Internetową, jak również czasowego braku dostępu do Strony Internetowej. Regulamin Strony Internetowej obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszystkich zmianach Użytkownicy oraz Darczyńcy zostaną poinformowani (przykładowo: za pośrednictwem wiadomości e-mailowej lub poprzez publikację informacji na Stronie Internetowej). Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na Stronie Internetowej. Pytania oraz uwagi związane z Regulaminem Strony Internetowej mogą być zgłaszane na adresy Fundacji (pocztą tradycyjną, e-mailową, telefonicznie), wskazane w § 1 pkt 1 Regulaminu.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.